இந்து தர்மம் - கட்டுரைகள் - Sanathana Dharmam

Parivazhagan's Articles on Hindu Dharma

அ.பரிவழகன் எழுதிய "சனாதன தர்மம் - இந்து தர்மம்" தொடர்பான கட்டுரைகள்

 

PART 1 - "சனாதன தர்மம் - 1"- Sanathana Dharma - 1 - அ.பரிவழகன்

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/07/1-sanathana-dharma-1.html


PART 2 - "சனாதன தர்மம் - 2" -"வசுதைவ குடும்பகம்"- Vasudhaiva Kutumbakam (உலகே ஒரு குடும்பம்) - அ.பரிவழகன் 

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/07/2-vasudhaiva-kutumbakam.html


PART 3 - சனாதன தர்மம் - 3 - இயற்கை வழிபாடு, போர் – Nature Worship and War- அ.பரிவழகன்

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/07/3-nature-worship-and-war.html


PART 4 - சனாதன தர்மம் - 4 - அன்னியர் ஆட்சியில் உருவான பெண் அடிமைத்தனம் – Status of Women Before Independence - அ.பரிவழகன்

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/07/4-status-of-women-before-independence.html


PART 5 - சனாதன தர்மம் - 5 - பாரதத்தின் சாதிய முறை – 1 – Caste System in India – 1 - அ.பரிவழகன்

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/09/5-1-caste-system-in-india-1.html


PART 5 - சனாதன தர்மம் - 5 - பாரதத்தின் சாதிய முறை – 2 – Caste System in India – 2 - அ.பரிவழகன்

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/09/5-2-caste-system-in-india-2.html

 

PART 6 - சனாதன தர்மம் - 6 - திராவிடக் கட்சிகளும், சாதிய அரசியலும் - அ.பரிவழகன் – Dravidian parties and Caste politics

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/10/6-dravidian-parties-and-caste-politics.html 

 

PART 7 - சனாதன தர்மம் -7 - இந்து தர்மம்: தமிழ் மொழியும் எளிய மனிதர்களும் – அ.பரிவழகன் – Hindu dharma : Tamil language and Common Man 

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/10/7-hindu-dharma-tamil-language-and.html

 

PART 8 - சனாதன தர்மம் - 8 - “ஸ்ரீ மத் பகவத்கீதை” நம்முடைய புனித நூல் - அ.பரிவழகன் - ! “Srimad Bhagavad Gita” is Our Holy Book

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/10/8-srimad-bhagavad-gita-is-our-holy-book.html 

 

PART 9 - சனாதன தர்மம் - 9 - இந்து தர்மக் கோவில்களும் – தமிழக திராவிட அரசுகளும் – அ.பரிவழகன் – Hindu Temples and Tamilnadu Dravidian Governments  

http://parivazhagan.blogspot.in/2015/10/9-hindu-temples-and-tamilnadu-dravidian.html 

 

 


 

1 comment: